osobitné práva čerpania Prenájom a odpredaj majetku

Obchodná verejná súťaž - „Prenájom nehnuteľnosti –nebytový priestor v areáli Letného kúpaliska“

hruška betona cena Mestský podnik služieb vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: nebytový priestor v budove kúpaliska so súpisným číslom 93 na C KN parcele č. 1898/4 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 4051 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.Prenajímaný priestor je samostatne prístupný s celkovou podlahovou plochou 250 m2 (podlahová plocha je orientačná, jej presná výmera bude upravená po predložení projektovej dokumentácie)

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Nemšová - pozemok Moravská

mimoriadne správy dnes Lehota na doručenie cenových ponúk- do 04.04.2018 do 11,30 hod. – cenovú ponuku treba predložiť v podateľni mestského úradu v Nemšovej alebo poštou na adresu Mestský úrad, ul. Janka Palu č. 2/3, 914 41 Nemšová v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať - cenová ponuka pozemok Moravská“.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 188 v Nemšovej“

rozmery topánok deti Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti:„časť nebytového priestoru č. 9-6 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 188 na C KN parcele č. 233/5 na ulici Odbojárov 8 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 3947 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Obchodná verejná súťaž „Prenájom časti nebytového priestoru v budove zdravotníckeho zariadenia č. 189 v Nemšovej“

zahoviču ukradli avto Mesto Nemšová vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude prenájom nehnuteľnosti: „časť nebytového priestoru č. 9-1 na prízemí budovy zdravotníckeho zariadenia so súpisným číslom 189 na C KN parcele č. 233/7 na ulici Odbojárov 6 v Nemšovej, zapísané na liste vlastníctva č. 2565 pre katastrálne územie Nemšová, obec Nemšová, okres Trenčín.

Zámer previesť majetok mesta Nemšová formou nájmu- Peter Topák - ROMI

jak převést pdf do excelu online Ide o prenájom časti pozemku na trhovisku na ulici Janka Palu v Nemšovej, kde má Peter TOPÁK - ROMI svoju prevádzku, ktorá poskytuje služby obyvateľom Nemšovej. Žiadateľ má záujem uvedený priestor uzatvoriť, čo bude slúžiť k skvalitneniu poskytovaných služieb.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Ing. Vladislav Suchánek

kostýmy superhrdinu Ide o pozemok nachádzajúci sa na ulici Za Soľnou v katastrálnom území Nemšová, ktorý užívali vlastníci susednej nehnuteľnosti – Ing. Vladislav Suchánek a manželka Mariana. Po smrti pána Suchánka požiadala o odpredaj pani Suchánková so synom.Vzhľadom na skutočnosť, že pozemok je oplotený, je súčasťou dvora a nie je pre mesto využiteľný, nie je vhodné ho previesť na tretie osoby, ani účelné ponechať ho v majetku mesta.

ZÁMER previesť majetok mesta Nemšová formou odpredaja - Mlynský náhon

merkúr gödör jelentése Pozemok tzv. Mlynského náhonu bol v minulosti potok s množstvom ramien, ktorý prechádzal cez Nemšovú. Postupne sa voda z potoka stratila a mesto nemá možnosť tieto pozemky využiť v rámci samosprávnych činností, tieto pozemky sa z veľkej časti nachádzajú vnútri súkromných pozemkov, sú oplotené a dlhodobo užívané, so súkromnými pozemkami tvoria celok a odpredajom iným záujemcom by mesto poškodilo terajších užívateľov.

Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“

rafinovaný olivový olej smažení Zverejnenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom nehnuteľnosti - pozemok na trhovisku v Nemšovej“