na svatého valentýna film online Poskytovanie informácií

INTERNÁ SMERNICA MESTA NEMŠOVÁ

o poskytovaní informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov


surovo meso v nosečnosti Na zabezpečenie realizácie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach samosprávy mesta Nemšová vydávam túto smernicu.


obrázky k meninám erika Čl. 1

akordy na keyboard do kolęd Úvodné ustanovenia

 1. kräuter sahne sauce selber machen Na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z ), každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Nemšová, Mestský úrad v Nemšovej (ďalej len ,,mesto") k dispozícii, a ktoré je povinný zverejňovať a sprístupňovať. Mesto je podľa zákona č. 211/2000 Z. z. povinnou osobou.

 2. otázky k interview Účelom tejto smernice je podrobnejšie upraviť:

  1. michał strogoff kurier carski serial 1975 podmienky, postup a rozsah prístupu občanov k informáciám uvedeným v ods. 1 tohto článku,

  2. zapredať sa práva a povinnosti zúčastnených strán pri požadovaní a poskytovaní

   identifikácia parciel informácií.

 3. turecká příze kartopu Podľa ustanovení tejto smernice postupujú všetky príspevkové aj rozpočtové organizácie zriadené Mestom Nemšová.


señorita pólvora capitulos 10 Čl. 2

egoistický Poskytovanie informácií

 1. plážový přístřešek decathlon Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi:

  1. používání určitého a neurčitého členu v angličtině zverejnením,

  2. vstavané umývačky riadu 40 cm sprístupnením na základe žiadosti.

 2. výpis z registra trestov nitra cena Zverejnená informácia je informácia:

  1. starostwo w krakowie wydział komunikacji vydaná tlačou alebo na akomkoľvek nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis,

   vepřová kýta plátky v troubě prehliadanie a uchovávanie,

  2. telefónica del sur concepción verejne prístupná aj prostredníctvom internetu.

 3. predpokladaný vývoj kurzu libry Mesto zverejňuje informácie podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z. z.

 4. korejské písmo online Informácie uvedené v odseku 3 tohto článku sa zverejňujú na úradnej tabuli pred

  pression artérielle pincée définition budovou sídla povinnej osoby (Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová) a internetovej

  jak si zasloužit princeznu herci stránke mesta kancelária prenájom žilina zasluzio si po angleško slovenski ).

 5. nakladané uhorky recept Všetky ďalšie informácie, ktoré mesto nie je povinné zverejňovať v zmysle § 5

  predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením ods. 1 zákona č. 211/200 Z. z., sa sprístupňujú na žiadosť .

 6. turistický batoh heureka Informácie sa poskytujú v akejkoľvek vhodnej žiadateľom požadovanej forme - odpisom, kópiou, elektronicky , ústne, poštou, elektronickou poštou, prípadne odkazom na už zverejnené informácie. Ak informácie nie je možné sprístupniť vo forme požadovanej žiadateľom, mesto dohodne so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácií.

 7. próximos dividendos ibex Mesto poskytuje iba taký rozsah informácií, ktoré má k dispozícii.

 8. assistir houdini minissérie dublado Za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom možno poskytnúť informácie,

teufel ultima 40 mk2 verstärker na ktoré sa vzťahuje obmedzenie prístupu k informáciám (§ 8 - 11 zákona).

Obmedzenie sa realizuje tak, že z požadovaných informácií sa časť spadajúca pod ne neposkytne.


krediti za male poduzetnike početnike Čl. 3

jak si založit novou e mailovou adresu Zverejnenie informácií

 1. Zverejnenie informácií, ktoré je mesto povinné zverejňovať podľa § 5 zákona č.

  211/2000 Z. z., každú zmenu alebo doplnenie týchto informácií, ako aj zverejnenie informácií o postupe, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní žiadosti o informácie zabezpečujú:

  1. na internete osoba zodpovedná za správu webovej stránku mesta v spolupráci s kompetentnými pracovníkmi jednotlivých útvarov,

  2. na úradnej tabuli kompetentní pracovníci jednotlivých útvarov.

 2. Osobe zodpovednej za správu webovej stránky mesta podklady pre informácie poskytujú:

  1. Poverení pracovníci správneho oddelenia o:

   1. spôsobe zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetenciách,

   2. organizačnej štruktúre orgánov mesta,

   3. prehľade všeobecne záväzných nariadení mesta Nemšová a vnútroorganizačných predpisov, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k mestu,

   4. organizačnej štruktúre Mestského úradu v Nemšovej,

   5. mieste, čase a spôsobe akým možno získať informácie, o tom, kde možno podať žiadosť , návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

   6. mieste, lehote a spôsobe podania opravného prostriedku,

   7. sadzobníku úhrad nákladov za sprístupnenie informácií,

   8. možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia mesta vrátane výslovného

    biblické příběhy film uvedenia požiadaviek , ktoré musia byť splnené .

  2. Poverení pracovníci finančného oddelenia a správy mestského majetku o: označení nehnuteľnej veci, vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve mesta, ktorý táto osoba previedla do vlastníctva ,alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci (s výnimkou bytov a nebytových priestorov, ktoré boli prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom stanovenú cenu podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z.), o dátume prevodu alebo prechodu vlastníctva a o právnom titule, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva (meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, IČO, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu- podnikateľa) .

 3. Informácie o sadzobníku správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony, poskytujú všetky útvary mestského úradu, ktoré takéto úkony spoplatňujú.

 4. Zverejnenie informácií, ktoré sa dotýkajú činnosti Mestského zastupiteľstva v Nemšovej (ďalej len "mestské zastupiteľstvo ) zabezpečuje na osoba poverená spravovaním webovej stránky na základe podkladov:

  1. poverených pracovníkov správneho oddelenia :

   1. informácie o termínoch rokovaní mestského zastupiteľstva a návrh programu rokovania,

   2. zápisnice , uznesenia mestského zastupiteľstva a informáciu o hlasovaní poslancov mestského zastupitel,

    skutočná guráž online film

   3. jednoduché účesy pre riedke vlasy údaje o dochádzke poslancov na zasadnutie mestského zastupiteľstva,

  2. vysoký roštěnec anglicky vecne príslušných oddelení mestského úradu, ktoré poskytujú ·

   • recept na vanilkové venčeky texty návrhov všeobecne záväzných nariadení mesta určené na zverejnenie podľa § 6 ods. 2 zákona o obecnom zriadení pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia (pripomienkové konanie),

   • prohlášení o otcovství matrika texty schválených všeobecne záväzných nariadení mesta do troch dní odo

   podpora zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím dňa ich účinnosti.

 5. nórsky a švajčiarsky finančný mechanizmus Všetky oddelenia mestského úradu poskytujú osobe zodpovednej za vedenie webovej stránky mesta podklady pre informácie v elektronickej podobe. Zodpovedajú za ich obsahovú a vecnú správnosť a včasnosť.


nogometni čevlji adidas Čl. 4

divadelní hra láska recenze Podávanie žiadosti

 1. vyzeráš dobre po anglicky Informácie sprístupňujú kompetentní pracovníci mestského úradu, v závislosti .od obsahu požadovanej informácie.

 2. jak vypočítat čistou mzdu v německu Poverený pracovník správneho oddelenia vedie evidenciu všetkých žiadostí podaných mestu.

 3. thomas mann zauberberg hörspiel Poverený pracovník správneho oddelenia za svoju činnosť zodpovedá

  počivali u miru online prednostovi mestského úradu.

 4. matematyka wokół nas 2 zbiór zadań chomikuj Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

  1. policia militar do pará concurso 2015 komu je určená,

  2. kto zabił leppera 2012 meno, príezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,

  3. inteligencia emocional en niños de edad preescolar ktorých informácií sa týka,

  4. daleko od hlučícího davu kniha pdf spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,

  5. povinnosti živnostníka po založení živnosti ak žiadate!' požaduje sprístupnenie informácie v Braillovom písme, pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci- Blind".

 5. reštaurácie v bratislave rača Žiadosť možno podať:

  1. cassius dio römische geschichte Písomne, ako poštovú zásielku na adresu: Mestský úrad Nemšová, Janka

   problématique mémoire marketing digital Palu 2/3, 914 41 Nemšová,

  2. chronomètre 3 minutes písomne osobným doručením do podateľne Mestského úradu.

  3. advokáti praha 4 ústne u ktoréhokoľvek kompetentného pracovníka Msú, ktorý spíše so žiadateľom zápis žiadosti o sprístupnenie informácií (príloha č.1) ,

  4. dívčí jméno stella faxom na čísle 032/6598427

  5. armáda slovenskej republiky nabor

 6. vyzerá dokonaly Žiadate!' môže požiadať tiež o písomné potvrdenie prijatia žiadosti. V takom prípade poverený pracovník potvrdí podanie žiadosti (príloha č. 2).


vtipné otázky na ask.fm Čl.5

10 nejlepších hororů všech dob Evidencia žiadosti

 1. zrobiliśmy to bez zabezpieczenia Evidenciu všetkých žiadosti došlých na mestský úrad vedie poverený pracovník správneho oddelenia, ktorý za tým účelom sústreďuje aj žiadosti, ktoré obdržia aj iné oddelenia mestského úradu.

 2. hlásná trouba synonymum Poverený pracovník správneho oddelenia v evidencii uvádza:

  1. telové mlieko nivea dátum podania žiadosti,

  2. plan étude marrakech meno a adresu osoby podávajúcej žiadosť,

  3. záznam divadelního představení čtyři dohody obsah požadovanej informácie a navrhovaný spôsob jej sprístupnenia,

   súkromná inzercia predaj bytov košice

  4. cestovný lístok na lomnický štít výsledok a dátum vybavenia žiadosti,

  5. vámpírnaplók 2. évad 3. rész magyar szinkronnal prípadne dátum podania opravného prostriedku, výsledok a dátum jeho vybavenia.

pronájem obchodu brno střed 3. Ak dôjde k doručeniu žiadosti inému oddeleniu mestského úradu než

najväčšie ostrovy arktidy poverenému pracovníkovi správneho oddelenia, príslušný vedúci oddelenia je povinný ihneď informovať o tom povereného pracovníka správneho oddelenia a odovzdať mu bezodkladne všetky informácie, resp. písomné podklady, ktorými disponuje.


měření vlhkosti zdiva olomouc Čl. 6

rozvod manželstva delenie majetku Spôsob vybavenia žiadosti

 1. male radosti života Ak požadovaná informácia už bola zverejnená, pracovník vybavujúci informáciu :

  1. designové radiátory brno oznámi údaje, ktoré žiadateľovi umožnia tieto informácie vyhľadať a získať alebo

  2. dobíjanie sarisskeho hradu tieto informácie sprístupní, ak na ich priamom sprístupnení žiadate!' trvá.

 2. cherokee cars hrušovany nad jevišovkou Ak povinná osoba nedisponuje informáciami , ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť:

  1. nevadí překlad do angličtiny cvičení ale má vedomosť o tom, kde možno požadované informácie získať, bezodkladne postúpi žiadosť osobe, ktorá túto informáciu má k dispozícii, ak táto osoba je povinnou osobou v zmysle§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. (príloha č. 5),

  2. hlásenie prechodneho pobytu ak nemá vedomosť, kto disponuje požadovanými informáciam i, žiadosť

   chytrý kvíz odmietne rozhodnutím.

 3. nemocnice pod petřínem praha 1 Mesto sprístupní požadované informácie v prípade, ak:

  1. jump arena poznań adres žiadosť adresovaná Mestskému úradu v Nemšovej obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti uvedené v čl. 4 ods. 4 tejto smernice, ak ich neobsahuje vyzve žiadatel'a o ich doplnenie (príloha č. 3),

  2. príslovie a porekadlo rozdiel požadované informácie má mesto k dispozícii,

  3. blahoželanie k vianociam po rusky nejedná sa o informácie, ktorých sa týkajú obmedzenia prístupu k informáciám v zmysle § 8 až 11 zákona č. 211/2000 Z. z., alebo v zmysle ustanovení osobitných právnych predpisov a zároveň sa nejedná o zverejnené informácie, pri ktorých sa žiadate!' uspokojil s údajmi umožňujúcimi vyhľadanie a získanie zverejnených informácií.

 4. alien vs predator 4 izle türkçe dublaj hd tek parça Informácie sa sprístupňujú :

  1. policie modrava online 7 díl ústne - osobne, telefonicky,

  2. pohlcovač vlhkosti ceresit stop aero 360° recenze osobne nahliadnutím do príslušného spisu, umožnením vyhotovenia výpisu , odpisu alebo kópie dokumentu, ak sú požadované informácie v elektronickej podobe, umožnením ich skopírovania na technický nosič dát,

  3. cechy gospodarki państw słabo rozwiniętych písomne - oznámením poštou, faxom, elektronickou poštou (e-mail) alebo

   s dôrazom na po anglicky zaslaním vyhotovenej kópie, výpisu , nosiča dát,

  4. kuličkové ložisko 608 zz za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadatel'ovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podl'a tohto zákona považuje informácia napísaná:

   • hliníkové profily cena slepeckým (Braillovým) písmom alebo

   • výpočet uhlov pravouhlého trojuholníka zväčšeným typom písma,

  5. chlapčenský účes 2015 ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom podl'a § 16 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. požaduje sprístupnenie informácií.

 5. magnetická rezonance v olomouci Poverený pracovník správneho oddelenia bezodkladne postúpi žiadosť podľa

gloria jeans каталог 2013 oblasti, ktorej sa žiadosť týka, príslušnému oddeleniu mestského úradu na vybavenie.· Za pravdivé, úplné a včasné vybavenie žiadosti o poskytnutie


sociálne schopnosti a zručnosti informácií zodpovedá príslušný vedúci oddelenia mestského úradu spolu s pracovníkom, ktorého poveril vybavením žiadosti.

 1. rýchloschnúci tmel Pracovník , ktorý vybavoval žiadosť o informáciu bezodkladne odovzdá vybavený spis poverenému pracovníkovi správneho oddelenia na evidovanie a archivovanie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

 2. jak přeložit stránku opera V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko oddelení mestského úradu, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní poverený pracovník útvaru ľudských zdrojov .


  štvrťročná písomka zo slovenského jazyka pre 4.ročník Čl. 7

  rakovina žaludku věk Vydanie rozhodnutia

  1. internátus 3.évad 3.rész online Ak mesto poskytne žiadateľovi v lehote uvedenej v čl. 9 ods. 2 resp. 3 tejto smernice informáciu v požadovanom rozsahu a zvoleným alebo dohodnutým spôsobom, poverený pracovník správneho oddelenia zabezpečí o tom vyhotovenie rozhodnutia zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa žiadateľov i nezasiela. Proti takému rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok (príloha č. 3).

  2. príjemný synonymum Pri odložení žiadosti z dôvodu nedoplnenia žiadosti podľa výzvy povereného pracovníka správneho oddelenia sa rozhodnutie nevydáva.

  3. prehozy na detskú posteľ Ak mesto žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie, a to hoci len s časti,

   kaderníctvo nika liptovský mikuláš teda sprístupní iba niektoré žiadateľom požadované informácie, vydá o tom v lehote uvedenej v čl. 9 od. 2, resp. 3 tejto smernice osobitné písomné rozhodnutie (príloha č. 6).

  4. ako sa naučiť tancovať ľudovky Mesto vydá rozhodnutie o odmietnutí žiadosti v lehote uvedenej v čl. 9 ods. 2 tejto smernice, ak úrad požadovanú informáciu nemá k dispozícií, ani nemá vedomosť o tom, kto ju k dispozícií má (príloha č. 6).


plynový sporák s elektrickou rúrou electrolux Čl. 8

wizaz podkład bourjois Opravné prostriedky

 1. fatima zahra laaroussi wikipédia Opravný prostriedok podáva žiadate!' v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo od márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

 2. plynová maska prodej praha O odvolaní rozhoduje primátor mesta.

 3. lodowisko obrońców tobruku 40 godziny otwarcia Ak primátor mesta do 15 dní od doručenia odvolania o odvolaní nerozhodne,

  tehotenské pančuchy predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté

  výsledky pražského maratonu rozhodnutie potvrdil.

 4. antonín kaprál gynekologie Vzor rozhodnutia v odvolacom konaní tvorí prílohu 5 tejto smernice .

 5. podkłady do cery tłustej opinie Ak sa žiadate!' neuspokojí s rozhodnutím, môže podať na Krajský súd v Trenčíne žalobu na preskúmanie rozhodnutia v správnom konaní súdom .


chráničky kabelů kopoflex Č9

program jednoduché účetnictví zdarma Lehoty

 1. podáváme s hranolky Lehoty podľa tejto smernice sa začínajú počítať dňom, kedy bola žiadosť na mestský úrad doručená.

 2. substancias não voláteis Žiadosti vybavuje poverený pracovník správneho oddelenia najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti, alebo odo dňa doplnenia žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z., ak tento zákon neustanovuje inak.

 3. informácie preklad do angličtiny cena za normostranu Lehotu uvedenú v ods. 2 tohto článku môže mestský úrad z vážnych dôvodov predÍžiť, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). PredÍženie lehoty s uvedením dôvodu jej predÍženia oznámi poverený pracovník správneho oddelenia žiadateľovi najneskôr do 8 pracovných dní od podania žiadosti.

zdravý den stevia kapky 4) Lehota na oznámenie žiadateľovi pri žiadosti podľa čl. 6 odstejto smernice je 5 dní.

 1. výroba kreditních karet ostrava Postúpenie žiadosti inej povinnej osobe oznámi poverený pracovník správneho oddelenia žiadateľovi bez zbytočného odkladu.

 2. nemoc štítné žlázy u dětí Lehotu na doplnenie žiadosti mestský úrad nesmie stanoviť kratšiu ako 7 dní.

 3. vydanie vodičského preukazu po skúškach Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí , resp. nevyhovení žiadosti môže žiadateľ podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti, pričom za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 4. www.vkontakte.ru вход моя страница Primátor mesta musí rozhodnúť o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou ( príloha č. 7 ).

 5. správní právo hmotné a procesní Žalobu na preskúmanie rozhodnutia súdom, ako je uvedené v čl. 8 ods. 5 tejto

talíře v šuplíku smernice, môže žiadateľ podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia márnej lehoty na vydanie rozhodnutia.


výpočet dôchodok 2015 Čl. 10

stanica za tehnički pregled zagreb centar Úhrada nákladov

 1. hry online knihovník Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške , ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, nosičov a s odoslaním informácií žiadatel'ovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

 2. dívčí jména na a Materiálne náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických

  obrázky kvetov nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi do výšky 3,5 € sa neúčtujú.

 3. live výsledky hokej nhl Primátor mesta môže individuálne rozhodnúť o odpustení úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií.

 4. partnerstvo za društveni razvoj kontakt Náklady, ktoré môžu mestskému úradu vzniknúť v súvislosti s aplikáciou

  energetické nápoje monster zákona č. 211/2000 Z. z. sú uvedené v Sadzobníku úkonov, ktorý tvorí prílohu č. 8 tejto smernice.

 5. muž bez minulosti trailer Úhrady za prístup k informáciám sú podľa zákona príjmami mesta.


nenechám tě odejít online č. 1

poštové smerovacie čísla bratislava vlčie hrdlo Záverečné ustanovenia

 1. salát s rukolou a tuňákem Za účelom kvalitného a bezproblémového styku s verejnosťou a so žiadateľmi o poskytnutie informácií sú všetci zamestnan ci povinní oboznámiť sa s touto smernicou a prílohami k nej, aby boli schopní poskytnúť poverenému pracovníkovi správneho oddelenia informácie, ktoré by tento mohol bez prieťahov vybaviť priamo, resp. zabezpečiť ich bezodkladné vybavenie.

 2. fotoaparáty olympus recenze Táto smernica sa zverejní na informačnej tabuli úradu, v mieste sídla, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom mieste, aby každý záujemca o informáciu,

  účes na ples rozpustene vlasy ktorú moze mesto poskytnúť, mal vedomosť o postupe, ktorý je povinný v styku s mestom pri vybavovaní tejto veci dodržať .

 3. recept kardinálské řezy Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1.6.2010. Dňom nadobudnutia platnosti tejto smernice sa ruší Smernica primátora Mesta Nemšová pre vybavenie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zák . č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 15.1.2001.


zamrzivači gorenje akcija V Nemšovej, dňa 31.5.2010